Regulamin Sklepu Internetowego Magnetic Polska

I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy Magnetic Polska, dostępny pod adresem internetowym https://magneticpolska.pl, prowadzony jest przez MAGNETIC POLSKA MONIKA KLUZA-SURÓWKA z siedzibą przy ul. Starowiślna 76, Róg Ul. Przemyska 2, 31-035 Kraków, NIP: 6831819579, REGON: 121467193.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.
 3. W celu korzystania ze Sklepu internetowego, Klient powinien samodzielnie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z którego można korzystać z Internetu.
 4. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i niniejszym Regulaminem.

II. Definicje

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Sklepu internetowego.
 2. Konto – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sklepu, w którym zebrane są dane Klienta oraz informacje o dokonanych przez niego zakupach.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
 4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://magneticpolska.pl, za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć umowy sprzedaży z MAGNETIC POLSKA MONIKA KLUZA-SURÓWKA.
 5. Towar – produkt prezentowany w Sklepie internetowym, objęty umową sprzedaży między Klientem a [NAZWA FIRMY].

III. Rejestracja i logowanie

 1. Rejestracja w Sklepie internetowym jest dobrowolna i bezpłatna.
 2. Aby się zarejestrować, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny, podając swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz hasło.
 3. Po rejestracji Klient otrzyma dostęp do Konta, gdzie może m.in. śledzić status zamówień, przeglądać historię zakupów oraz aktualizować swoje dane osobowe.
 4. Klient może również dokonywać zakupów w Sklepie bez rejestracji, podając niezbędne dane do realizacji zamówienia.

IV. Zawieranie umowy sprzedaży

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a MAGNETIC POLSKA MONIKA KLUZA-SURÓWKA, w języku polskim.
 2. Ceny towarów prezentowane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i nie obejmują kosztów dostawy.
 3. Przed złożeniem zamówienia, Klient ma możliwość zapoznania się z łącznym kosztem zamówienia, w tym kosztami dostawy i ewentualnymi dodatkowymi opłatami.
 4. Składając zamówienie, Klient składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w jego opisie.
 5. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji, co jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.
 6. MAGNETIC POLSKA MONIKA KLUZA-SURÓWKA zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w przypadku, gdy towar jest niedostępny, o czym Klient zostanie poinformowany niezwłocznie.

V. Płatności i dostawa

 1. Klient może wybrać następujące metody płatności:
  a) Przelew bankowy,
  b) Płatność elektroniczna (np. PayU, Przelewy24, PayPal),
  c) Płatność za pobraniem (płatność u kuriera lub listonosza).
 2. [NAZWA FIRMY] realizuje dostawę na terenie Polski za pośrednictwem firm kurierskich lub Poczty Polskiej.
 3. Czas realizacji zamówienia wynosi od [X] do [Y] dni roboczych, w zależności od wybranej metody dostawy.
 4. [NAZWA FIRMY] informuje o możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru, zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta.

VI. Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest MAGNETIC POLSKA MONIKA KLUZA-SURÓWKA z siedzibą przy ul. Starowiślna 76, Róg Ul. Przemyska 2, 31-035 Kraków, NIP: 6831819579, REGON: 121467193.
 2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu realizacji umów sprzedaży, a także, w przypadku wyrażenia zgody, w celach marketingowych.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 4. Klient ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności https://magneticpolska.pl/polityka-prywatnosci.

VII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. W przypadku sporów wynikających z zawartych umów sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sporu polubownie. Klient będący konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym możliwość skorzystania z mediacji. Informacje na temat procedur oraz instytucji, do których Klient może się zwrócić w celu pozasądowego rozwiązania sporu, są dostępne na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).
 3. Jeżeli Klient jest konsumentem, ma również możliwość skorzystania z platformy ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej na stronie internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr/, której celem jest pomoc w rozstrzyganiu sporów między konsumentami a przedsiębiorcami, wynikających z zawartych umów sprzedaży.
 4. MAGNETIC POLSKA MONIKA KLUZA-SURÓWKA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez MAGNETIC POLSKA MONIKA KLUZA-SURÓWKA, nie krótszym niż 7 dni od daty ich ogłoszenia.
  Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na umowy sprzedaży zawarte przed datą wejścia w życie zmian.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 2021.08.01.

VIII. Polityka zwrotów

 1. Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru.
 2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować MAGNETIC POLSKA MONIKA KLUZA-SURÓWKA o swojej decyzji, wysyłając jednoznaczne oświadczenie na adres e-mail: biuro@wpalnik.pl lub na adres pocztowy: ul. Starowiślna 76, Róg Ul. Przemyska 2, 31-035 Kraków.
 3. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, MAGNETIC POLSKA MONIKA KLUZA-SURÓWKA zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy, zwykły sposób dostawy oferowany przez MAGNETIC POLSKA MONIKA KLUZA-SURÓWKA), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym MAGNETIC POLSKA MONIKA KLUZA-SURÓWKA została poinformowana o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 5. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
 6. Klient zobowiązany jest do odesłania towaru na adres ul. Starowiślna 76, Róg Ul. Przemyska 2, 31-035 Kraków niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował [NAZWA FIRMY] o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 7. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi Klient.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny sposób do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w przypadkach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w szczególności w przypadku umów, gdzie przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

IX. Reklamacje

 1. MAGNETIC POLSKA MONIKA KLUZA-SURÓWKA jako sprzedawca jest odpowiedzialna wobec Klienta będącego konsumentem za wady towaru na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności w art. 556 i następnych.
 2. Reklamacje dotyczące towarów mogą być składane przez Klienta na adres e-mail: biuro@magneticpolska.pl lub na adres pocztowy: ul. Starowiślna 76, Róg Ul. Przemyska 2, 31-035 Kraków.
 3. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien podać swoje dane, adres, oznaczenie towaru będącego przedmiotem reklamacji, określenie istoty wady oraz żądanie związane z reklamacją.
 4. MAGNETIC POLSKA MONIKA KLUZA-SURÓWKA rozpatrzy reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, MAGNETIC POLSKA MONIKA KLUZA-SURÓWKA niezwłocznie naprawi wadę towaru lub wymieni go na inny, wolny od wad. Jeżeli naprawa lub wymiana nie są możliwe, MAGNETIC POLSKA MONIKA KLUZA-SURÓWKA zwróci Klientowi należność za wadliwy towar.
 5. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, towar zostanie odesłany do Klienta w stanie niezmienionym.

X. Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący przedsiębiorcą, nie będący konsumentem, nie ma prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 2. W przypadku Klientów będących konsumentami, odstąpienie od umowy odbywa się na zasadach określonych w Polityce Zwrotów (rozdział VIII niniejszego Regulaminu).
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez Klienta będącego konsumentem, zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta, umowa uważana jest za niezawartą, a Klient zostaje zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 4. [NAZWA FIRMY] ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej z Klientem będącym przedsiębiorcą, w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Klienta, w szczególności gdy Klient korzysta ze Sklepu internetowego w sposób niezgodny z prawem lub narusza prawa osób trzecich. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić niezwłocznie po doręczeniu stosownego oświadczenia Klientowi.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy przez MAGNETIC POLSKA MONIKA KLUZA-SURÓWKA z przyczyn leżących po stronie Klienta, MAGNETIC POLSKA MONIKA KLUZA-SURÓWKA zobowiązana jest do niezwłocznego zwrócenia Klientowi wszelkich dokonanych przez niego płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy, zwykły sposób dostawy oferowany przez MAGNETIC POLSKA MONIKA KLUZA-SURÓWKA.
 6. MAGNETIC POLSKA MONIKA KLUZA-SURÓWKA zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem, w przypadku, gdy towar jest niedostępny, o czym Klient zostanie poinformowany niezwłocznie. W takim przypadku, MAGNETIC POLSKA MONIKA KLUZA-SURÓWKA zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
 7. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od stron, uniemożliwiających realizację umowy, strony mają prawo do odstąpienia od umowy. Takie okoliczności obejmują w szczególności: klęski żywiołowe, strajki, awarie techniczne, nieprzewidziane ograniczenia prawne. Strony zobowiązane są do niezwłocznego powiadomienia drugiej strony o zaistniałych okolicznościach niezależnych.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności niezależnych, żadna ze stron nie będzie miała roszczeń względem drugiej strony o odszkodowanie lub zwrot wszelkich poniesionych kosztów związanych z zawarciem umowy.